top of page

selskapsrett.

Advokatene i SGB har omfattende erfaring med selskapsrettslige problemstillinger, transaksjoner og verdipapirrett.

Vi bistår hovedsakelig bedrifter og aksjonærer i SMB-markedet. 

Corporate-teamet arbeider med kjøp og salg av virksomheter, emisjoner og fisjons- og fusjonsprosesser. Dette teamet kan bistå i alle transaksjonsfaser, herunder i forbindelse med avtaleforhandlinger, due diligence-prosesser og ved utarbeidelse av transaksjonsdokumentasjon. 

Våre advokater har og har hatt styreverv i ulike selskaper innenfor en rekke forskjellige virksomhetsområder, herunder også i børsnoterte selskaper.

 

Vår partner og styreleder Karl-Anders Grønland var sekretær for Aksjelovutvalget som utarbeidet aksjeloven. Han har dessuten flere publikasjoner innenfor selskapsrettens område, inkludert to bøker om aksjerettslige temaer.

Vi bistår både selskaper, aksjeeiere og verdipapirforetak i inn- og utland. Vår rådgivning omfatter bl.a.:

  • Strukturering og omorganisering av selskaper

  • Bistand ved børstransaksjoner og andre kapitaltransaksjoner

  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler og annen selskapsdokumentasjon

  • Løpende selskaps- og verdipapirrettslig bistand til selskaper, verdipapirforetak og aksjeeiere

  • Tvistesaker mellom aksjonærer, og mellom aksjonær og selskap, både i og utenfor domstolene

  • Det regulatoriske rammeverket for Oslo Børs og andre finansielle markeder

  • Kommunikasjon overfor Finanstilsynet og andre offentlige myndigheter.

Møt menneskene i vår selskapsrettsavdeling: 

bottom of page